Algemene voorwaarden

Bepalingen:

CBD Projects BV verder genaamd: “Webdesignendrukwerk.be”
Opdrachtgever verder genaamd: “Klant”

Artikel 1 Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, bestellingen en leveringen van Webdesignendrukwerk.be, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een
schriftelijke overeenkomst. (dit kan ook mailverkeer zijn) De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte/overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft
bij de facturen van Webdesignendrukwerk.be. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te
stemmen met deze voorwaarden. Indien er aan de algemene voorwaarden wijzigingen aangebracht worden, zijn deze van kracht 30 dagen na bekendmaking ervan op de
website van Webdesignendrukwerk.be en/of aan de klant zelf. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Dit
ontslaat de klant echter niet van zijn verplichtingen tot betalen van de reeds geleverde diensten.

Artikel 2 Offerte en overeenkomst:

Elke offerte van Webdesignendrukwerk.be is steeds vatbaar voor wijzigingen en blijft steeds zonder verbintenis. De door Webdesignendrukwerk.be gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na de
datum ervan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekend
terugzendt aan Webdesignendrukwerk.be. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Webdesignendrukwerk.be en de klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Bij elke
website komt automatisch een beheersovereenkomst (domeinnaam + hosting + onderhoud) met een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1
jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2
maanden. Webdesignendrukwerk.be werkt met een gespecialiseerde hostingpartner. Bij overschrijding van de in de overeenkomst vastgelegde hostingquota heeft Webdesignendrukwerk.be het recht om een
overeenkomstige vergoeding aan de klant aan te rekenen. De registratie van domeinnamen wordt bepaald door (inter)nationale regels. De klant heeft kennis genomen van en
aanvaardt de algemene voorwaarden vastgelegd door de domeinbeheerder (zoals DNS vzw www.dns.be voor .be-domeinnamen). Webdesignendrukwerk.be biedt geen garantie dat de
gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst: De door Webdesignendrukwerk.be opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds bij benadering en bindt Webdesignendrukwerk.be niet. Overschrijding van de

termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst. De voorziene termijn neemt aanvang op het ogenblik dat
cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan: Het overeengekomen voorschot werd door de klant aan Webdesignendrukwerk.be betaald; de klant heeft alle gegevens en documenten die
nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst aan Webdesignendrukwerk.be verstrekt. Indien Webdesignendrukwerk.be op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of
andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties opgenomen worden in
een aanvullende of gewijzigde overeenkomst, en door Webdesignendrukwerk.be op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening worden gebracht. Webdesignendrukwerk.be
is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. Nadat de klant de website goedgekeurd heeft, worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

Artikel 4 Betaling:

Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van minimum 50% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.
Bij oplevering van de website wordt het resterend bedrag gefactureerd evenals de overeengekomen extra werkzaamheden, indien van toepassing. Facturering m.b.t. de
beheersovereenkomst (hosting, domeinnaam en onderhoud) gebeurt bij oplevering van de website en vervolgens jaarlijks, tenzij anders is vermeld. Alle facturen zijn betaalbaar
ten laatste veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven
aan Webdesignendrukwerk.be kenbaar te worden gemaakt. Vanaf het moment dat de klant de betalingstermijn overschrijdt, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. Bovendien behoudt Webdesignendrukwerk.be
zich het recht om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

Artikel 5 Ongeoorloofd gebruik:

De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Webdesignendrukwerk.be
of derden. De activiteiten van de klant mogen daartoe evenmin aanleiding geven. In geval van ongeoorloofd gebruik heeft Webdesignendrukwerk.be het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Dit ontslaat de klant echter niet van zijn verplichtingen tot betalen van de reeds geleverde diensten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid:

Webdesignendrukwerk.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Voor zover Webdesignendrukwerk.be bij haar activiteiten
afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop Webdesignendrukwerk.be weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Webdesignendrukwerk.be op geen enkele manier
aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Webdesignendrukwerk.be of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met Webdesignendrukwerk.be. De aansprakelijkheid van Webdesignendrukwerk.be zal ten allen tijden beperkt blijven tot maximaal het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van
Webdesignendrukwerk.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Webdesignendrukwerk.be kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten
het Webdesignendrukwerk.be netwerk, gevolgen van gebeurtenissen bij de hosting provider, domeinbeheerder of anderen waarop Webdesignendrukwerk.be geen invloed kan uitoefenen. De klant dient
schade aangebracht door derden rechtstreeks te verhalen op deze derden. Webdesignendrukwerk.be kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Artikel 7 Overige bepalingen:

Webdesignendrukwerk.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor inhoud van geleverde websites en drukwerk. De klant erkent dat de inhoud of het in regel zijn met wetgeving van de
website of het drukwerk steeds zijn verantwoordelijk zijn en dat Webdesignendrukwerk.be hier geen verantwoordelijkheid over draagt. Webdesignendrukwerk.be is ook niet verplicht de klant te wijzen op de
wetgeving omtrent websites. De klant stemt ermee in dat de voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Webdesignendrukwerk.be.
De klant erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Webdesignendrukwerk.be. In geval van geschillen of

betwisting m.b.t. de overeenkomst of de totstandkoming ervan, is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.